Báo cáo kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền UBND xã Phú Sơn

13/03/2022 08:15

ỦY BAN NHÂN DÂN

                XÃ PHÚ SƠN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Sơn, ngày 02 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO SIPAS THÁNG 2 NĂM 2022

STT

Nội dung

Kết quả trong tháng báo cáo

Kết quả từ đầu năm đến tháng báo cáo

A

TẠI UBND HUYỆN

I

Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1

Tổng số hồ sơ cần giải quyết (bao gồm hồ sơ tiếp nhận trong tháng và kỳ trước chuyển sang):

-

Trong đó:

+

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

+

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

+

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích:

2

Tổng số hồ sơ cần giải quyết phân loại theo lĩnh vực

-

Lĩnh vực tư pháp

-

Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

-

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

-

Lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị

3

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ:

4

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ:

5

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ:

6

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn:

Trong đó:

-

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

-

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

-

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích:

7

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn:

-

Lý do quá hạn:

II

Tổng số phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC

1

Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính

2

Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

3

Số phản ánh, kiến nghị được đăng tải công khai kết quả xử lý

III

Tổng số văn bản xin lỗi trong quá trình giải quyết TTHC (chậm muộn, sai sót, …)

IV

Tổng số ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC (dạng bản giấy hoặc điện tử)

B

TẠI UBND CÁC XÃ/THỊ TRẤN

I

Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1

Tổng số hồ sơ cần giải quyết (bao gồm hồ sơ tiếp nhận trong tháng và kỳ trước chuyển sang):

160

248

-

Trong đó:

+

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

64

92

+

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

+

Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích:

2

Tổng số hồ sơ cần giải quyết phân loại theo lĩnh vực

160

248

-

Lĩnh vực tư pháp hộ tịch

127

206

-

Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

33

41

-

Lĩnh vực đất đai

0

0

-

Lĩnh vực xây dựng, đô thị

0

0

-

Tôn giáo

0

0

3

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ:

42,1

42,1

4

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ:

5

Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ:

6

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn:

100

100

Trong đó:

-

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

100

100

-

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

-

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích:

7

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ quá hạn:

0

0

-

Lý do quá hạn:

II

Tổng số phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC

0

0

1

Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính

2

Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

3

Số phản ánh, kiến nghị được đăng tải công khai kết quả xử lý

III

Tổng số văn bản xin lỗi trong quá trình giải quyết TTHC (chậm muộn, sai sót, …)

0

0

IV

Tổng số ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC (dạng bản giấy hoặc điện tử)

25

35

Nơi nhận                                                         - Phòng Nội vụ                                                    

- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Phó chủ tịch

(Đã ký)

Chu Bá Thành