Danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ UBND xã Phú Sơn năm 2022

11/04/2022 10:04

                                          PHỤ LỤC 1

DANH MỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ

(NGOÀI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH) CỦA UBND XÃ PHÚ SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 732/QĐ-UBND ngày 09/4/2022

                                       của UBND xã Phú Sơn )

TT

Tên quy trình nội bộ

Ký hiệu

Ghi chú

1

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Phú Sơn

CV-01

2

Quy trình Xây dựng chương trình công tác năm của UBND xã

CV- 02

3

Quy trình Quản lý và giải quyết văn bản đi, đến của UBND xã Phú Sơn

CV-03

4

Quy trình Xin phép nghỉ của cán bộ, công chức thuộc UBND xã Phú Sơn

CV-04

5

Quy trình Tổ chức cuộc họp, hội nghị của UBND xã Phú Sơn

CV-05

6

Quy trình Thực hiện Thanh quyết toán tại cơ quan UBND xã Phú Sơn

CV-06

7

Quy trình Tiếp phóng viên

CV-07