Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

22/02/2022 11:02

 chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã

                 ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      XÃ PHÚ SƠN                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

               Số 16/KH-UBND                                                    Phú Sơn, ngày 28 tháng 1 năm 2022

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2022

                      Căn cứ Chương trình 06-CTr/HU ngày 30/9/2020 của Huyện ủy về "đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”;

Căn cứ kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 13/07/2021 về kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Phú Sơn  giai đoạn 2021 - 2025. UBND xã Phú Sơn  ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục đích

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ  cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội. Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Huyện (PARINDEX).

- Đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình 06-CTr/HU ngày 30/9/2020 của Huyện ủy về "đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”. Đồng thời đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục gắn với Chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố về Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022.

- Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Các nội dung, nhiệm vụ triển khai phải bám sát sự chỉ đạo của Huyện và phù hợp với đặc điểm, thực trạng công tác CCHC trên địa bàn xã.

3. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của năm 2022 tăng 01 bậc so với năm 2021.

- Phấn đấu 100% nhiệm vụ được Huyện giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- 100% chính quyền thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường; thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình với người dân.

- Phấn đấu 100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% TTHC được cung cấp DVC TT mức 3, 4; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt ít nhất 50% trở lên trong tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận (cả trực tuyến và trực tiếp).

- 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã được tin học hóa xây dựng hiện đại. 100% TTHC giải quyết tại xã được công khai, kiểm soát thường xuyên tại Bộ phận một cửa, Trang thông tin điện tử xã.

- 100% các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời, đúng thời gian theo quy định pháp luật.

- 100% công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC của xã có trình độ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng số và văn hóa ứng xử đáp ứng yêu cầu của Thành phố, Huyện. Trong đó 30% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

- 100% cán bộ lãnh đạo cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI.

- 100% văn bản (VBQPPL và văn bản hành chính) được phát hiện sai phạm qua theo dõi, rà soát và kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- 100% UBND xã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách đúng quy định và gửi báo cáo đúng thời hạn theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

- Góp phần cùng với Huyện đảm bảo từ 90% trở lên các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách được tổ chức xử lý kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

- 100% cơ quan hành xã được xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: Máy tính, máy quét, máy in, hệ thống mạng nội bộ.

- Phấn đấu 30% cơ sở dữ liệu các ngành, đặc biệt là cơ sở dữ liệu nền tảng phát triển chính phủ điện tử như dân cư, đất đai, tài chính, bảo hiểm được xây dựng hoàn thiện đồng bộ với Thành phố; 50% hệ thống thông tin có liên quan đến người dân và doanh nghiệp đưa vào vận hành, khai thác kết nối, liên thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

II.  NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC của xã: các ban, ngành, UBND xã xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022, trong đó cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của xã, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị phụ trách trên địa bàn xã.

- Đẩy mạnh, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đảm bảo chặt chẽ, nâng cao nhận thức và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Chủ động đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC trong năm.

- Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân; nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác CCHC.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

- Rà soát, chủ động thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại phụ lục về thực hiện Kế hoạch PAPI, SIPAS kèm theo Quyết định 5292/QĐ-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về các biểu nội dung, nhiệm vụ của công tác PAPI, SIPAS. Chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân khái niệm, nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện tốt công tác PAPI, SIPAS hằng năm.

- Thực hiện, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của huyện.

2. Cải cách thể chế

- Tăng cường rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các VBQPPL từ trung ương đến cơ sở, đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các VBQPPL. Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đảm bảo kịp thời, theo đúng trình tự, đúng pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các VBQPPL được ban hành.

- Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố, Huyện mới ban hành thực hiện đảm bảo hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã. Kịp thời công bố các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản pháp quy.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo kịp thời, thuận tiện để nhân dân nắm bắt.

3. Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC. Đảm bảo các TTHC được công bố, công khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Cập nhật, theo dõi thường xuyên, kiểm soát, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC tại bảng thông tin của đơn vị thuộc UBND xã.

- Hướng dẫn, tổ chức tập huấn, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC, trọng tâm là các TTHC về chứng thực xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

- Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, các vướng mắc trong giải quyết TTHC đảm bảo đầy đủ thông tin như: số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ mail công vụ của các cấp từ cấp xã, cấp huyện và thành phố. Trong đó thực hiện công khai đường dây nóng của Chủ tịch UBND xã và Trưởng Bộ phận một cửa của xã để tiếp nhận thông tin phản ánh việc giải quyết TTHC của CBCC xã.

- Rà soát, thống kê và hoàn thiện các quy trình, quy chế giải quyết TTHC, công việc hành chính của đơn vị: Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của UBND cấp xã; Quy trình nội bộ giải quyết công việc hành chính của UBND cấp xã. Yêu cầu các quy trình phải rõ trình tự thủ tục, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn trả kết quả. Đồng thời phải xây dựng cơ chế giám sát từ xã tới cơ sở.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó vừa tạo sự thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết TTHC 02 kỳ/năm theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn xã.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố, Huyện tổ chức khảo sát bằng các hình thức thích hợp để đánh giá hiệu quả, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”.

- Quán triệt, triển khai hướng dẫn của Thành phố, Huyện về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Thành phố về quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến, ưu tiên bồi dưỡng đối tượng là lãnh đạo cấp xã kiến thức, hiểu biết về các chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS.

- Thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với đội ngũ CBCCVC, người lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã qua phần mềm đánh giá, xếp loại theo quy định của Thành ủy tại Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 và Quyết định số 2021-QĐ/TU ngày 22/12/2021.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; đẩy mạnh thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố đảm bảo cán bộ, công chức nhận thức rõ, thực hiện nghiêm chỉnh kỷ cương hành chính, không vi phạm các quy tắc ứng xử của Thành phố.

- Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ khi có chỉ đạo từ Thành phố, Huyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa công vụ, 02 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng trên địa bàn xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Cải cách tài chính công

-  Thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách các cấp hàng năm, đặc biệt là cấp xã.

- Thực hiện có hiệu quả quy định của các cấp có thẩm quyền về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Huyện. Đẩy mạnh thực hiện quy định tự chủ kinh phí chi thường xuyên và kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường thanh tra, giám sát và công khai minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  1. Hiện đại hóa hành chính

                 - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT toàn bộ các dịch vụ công; tuyên truyền, công bố rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn biết để sử dụng các dịch vụ công đáp ứng yêu cầu mở rộng, tăng số lượng, tăng tỷ lệ giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, mức độ 4.

- Đầu tư hạ tầng và triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Thành phố theo hướng đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ Bộ phận một cửa cấp xã nhằm phục vụ quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, coi đây là giải pháp đột phá để hiện đại hóa nền hành chính.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu của xã với Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa.

- Tiếp tục số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý bằng văn bản giấy và lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố.

- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố triển khai đồng bộ mô hình mẫu “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại các cấp của thành phố Hà Nội” đảm bảo hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của Bộ phận một cửa trên địa bàn xã.

- Tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử, Chương trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Thành phố, Huyện.

- Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Thành phố về nhân rộng đến huyện, xã hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Quán triệt, triển khai thực hiện hệ thống xác định Chỉ số CCHC và hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC.

- Xây dựng, áp dụng và thường xuyên cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã. Đảm bảo thực hiện nghiêm, có hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc ở 100% tại đơn vị trực thuộc xã; sẵn sàng chuyển đổi khi có sự thay đổi của hệ thống quản lý chất lượng.

III. KINH PHÍ

- Đối với các nội dung thuộc Kế hoạch CCHC năm 2022 của xã là nhiệm vụ thường xuyên được giao nhiệm vụ chủ động cân đối chi từ nguồn dự toán ngân sách thực hiện chế độ tự chủ được huyện, xã giao năm 2022.

- Đối với các nhiệm vụ không thường xuyên thuộc Kế hoạch CCHC năm 2022 của xã được giao nhiệm vụ thực hiện chi từ nguồn dự toán ngân sách không thực hiện chế độ tự chủ được huyện, xã giao năm 2022.

 (có các biểu Phụ lục CCHC năm 2022 kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã

Là cơ quan thường trực về công tác CCHC của xã, có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND xã hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng yêu cầu, tiến độ; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC; nâng cao Chỉ số CCHC của xã năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và sử dụng các phần mềm tác nghiệp chuyên môn.

- Tham mưu UBND xã hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trong năm 2022.

- Trên cơ sở báo cáo của các ban, ngành, chuyên môn xã tham mưu UBND xã tổng hợp, hoàn thiện báo cáo công tác CCHC theo định kỳ, chuyên đề và đột xuất gửi Huyện đảm bảo chất lượng và thời hạn.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã duy trì, triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO, sẵn sàng chuyển đổi sang phiên bản mới khi có quy định, hướng dẫn của Thành phố, Huyện.

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, Trang thông tin điện tử của xã (công khai vào ngày cuối cùng của các tháng).

- Tham mưu UBND xã kiện toàn Bộ phận một cửa của xã; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

- Triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong năm và theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo chất lượng, đồng bộ, theo đúng thời hạn của Kế hoạch và yêu cầu của Thành phố, Huyện.

2. Công chức Văn hóa -  xã hội, Đài Truyền thanh xã

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác CCHC; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp được tiếp cận để hiểu rõ hơn về các nội dung công tác CCHC năm 2022 của xã.

- Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tham mưu UBND xã ban hành và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022; chú trọng thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung trọng tâm công tác năm 2022 của xã.

- Xây dựng Ban biên tập Trang thông tin điện tử các xã nhằm cập nhật tin bài, thông tin và quảng bá các hoạt động văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Công chức Tài chính - Kế toán

- Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về Cải cách tài chính công, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công.

- Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện chi trả chế độ Bộ phận Một cửa.

- Thẩm định, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thực hiện các nội dung, chương trình của Kế hoạch này.

4. Công chức Tư pháp- Hộ tịch

- Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các nhiệm vụ về Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, công khai và hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các TTHC, các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử của xã (cập nhật, công khai ngay sau 05 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong năm và theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn về thực hiện công tác kiểm soát TTHC

5. Công chức Địa chính- Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất UBND xã các nội dung về công tác xây dựng và trật tự xây dựng; quản lý đất đai, môi trường. Tham mưu, đề xuất UBND xã những chính sách và giải pháp nhằm rà soát, ban hành và thay thế, bổ sung các quy trình giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng đảm bảo nhanh gọn, rõ ràng và hạn chế tối đa các hành vi gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

2.6. Các Ban ngành liên quan, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

- Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác CCHC; thường xuyên quán triệt Đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác CCHC, chú trọng việc ứng dụng CNTT, sử dụng các mềm tác nghiệp trong hoạt động chuyên môn hằng ngày.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các ban, ngành, chuyên môn xã được giao nhiệm vụ tại phụ lục của Kế hoạch này báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ( có thể lồng ghép nội dung vào báo cáo định kỳ) báo cáo UBND xã (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Nội vụ để tổng hợp). Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng: gửi trước ngày mùng 10 của tháng cuối kỳ báo cáo; báo cáo năm gửi trước ngày 30/11/2022.

Trên đây là Kế hoạch công tác CCHC nhà nước năm 2022 của xã Phú Sơn. Đề nghị các ban, ngành, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm quan tâm, chủ động và nghiêm túc thực hiện/.

Nơi nhận:

- UBND huyện ( B/c)

- TT Đảng ủy - HĐNDxã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- CB, CC, các ngành liên quan;

- Cổng TT điện tử xã;

- Lưu: VT.

                 CHỦ TỊCH

              (đã ký)

                            Phùng Nghĩa Thân