Ra quân huấn luyện dân quân năm 2022

Ngày đăng 25/05/2022 | 08:12  | Lượt xem: 6
Ra quân huấn luyện dân quân năm 2022

Báo cáo sipas tháng 4/2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 08:10  | Lượt xem: 8
Báo cáo sipas tháng 4/2022

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ tháng 4/2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 08:01  | Lượt xem: 10
Thông báo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, LĐHĐ tháng 4/2022

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An Ninh cho đối tượng 4

Ngày đăng 21/04/2022 | 17:39  | Lượt xem: 22
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An Ninh cho đối tượng 4 của 3 xã: Phú Sơn, Thái Hòa, Đồng Thái

Hội nghị truyền thông Chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ KHHGĐ, các sản phẩm của Đề án 818- Bộ y tế

Ngày đăng 14/04/2022 | 09:15  | Lượt xem: 14
Truyền thông Chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ KHHGĐ, các sản phẩm của Đề án 818- Bộ y tế

Danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ UBND xã Phú Sơn năm 2022

Ngày đăng 11/04/2022 | 10:04  | Lượt xem: 12
Danh mục Quy trình giải quyết công việc nội bộ UBND xã Phú Sơn năm 2022

Khảo sát các gia đình hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp

Ngày đăng 11/04/2022 | 09:56  | Lượt xem: 11
Khảo sát các gia đình hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp năm 2022

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022

Ngày đăng 11/04/2022 | 09:37  | Lượt xem: 5
Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022

Kết quả giải quyết TTHC tháng 3-2022

Ngày đăng 06/04/2022 | 16:59  | Lượt xem: 7
Kết quả giải quyết TTHC tháng 3-2022

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)

Ngày đăng 06/04/2022 | 16:31  | Lượt xem: 14
Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)
LIÊN KẾT WEB SITE